Internet prodavnica je vlasništvo Enel d.o.o. Valjevo. Upotrebom Internet prodavnice korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Enel d.o.o. Valjevo zadržava pravo izmene opštih uslova bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Svaka poseta Internet prodavnice, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi molimo Vas da ne koristite Enel internet prodavnicu.

Enel d.o.o. zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na sajtu bez prethodne najave.

 

Opisi, karakteristike i slike proizvoda

Enel d.o.o.ulaže napor da sve proizvode objavljene na ovom sajtu opiše što je tačnije moguće, ali ne garantuje da su svi opisi i karakteristike proizvoda potpuni i tačni. Enel d.o.o. je zahvalan svakom posetiocu koji dostavi uočene greške. Opisi i fotografije proizvoda su informativnog karaktera i može da dođe do odstupanja. U prikazu svakog artikla se nalazi PDF katalog sa detaljnim karakteristikama.


Politika isporuke

Enel d.o.o. Valjevo se obavezuje da će isporučiti robu kupcu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera. 

Nakon poručivanja, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a koji ste naveli tokom procesa poručivanja. Porudžbina je prihvaćena od strane preduzeća Enel  d.o.o. tek nakon što Vam emailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste.

Dostavu robe vršimo putem kurirske službe. Troškovi isporuke se dodaju na cenu proizvoda.
Za porudžbine preko 20.000 RSD troškove isporuke plaća Enel, kao i za kupce sa kojima Enel ima ugovor o poslovnoj saradnji. U slučaju zamene robe na zahtev kupca, troškove vraćanja robe snosi kupac, izuzev u slučaju prihvaćene reklamacije na neispravnost proizvoda.

Nesaobraznost robe Ugovoru

Enel d.o.o. Valjevo odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako: 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao; 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača; 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. 

Enel d.o.o. Valjevo ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac nakon što obavesti prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene; 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene ili raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir: 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru; 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju; 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za kupca. 

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. 

Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Enel d.o.o. Valjevo.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je kupac istakao i ako utvrdi da je kupac i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prava kupca iz ovog člana ne utiču na pravo da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Enel d.o.o. Valjevo je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine. 

Navedeni rokovi ne teku u periodu koji Enel d.o.o. Valjevo koristi za otklanjanje nesaobraznosti.


Postupak reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju Enel d.o.o. Valjevo radi ostvarivanja svojih prava vezanih za nesaobraznost robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka vezanih za prodaju robe.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača prenetom na kupca. Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu garancije, u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email: prodaja@enelva.rs ili putem telefona 014 293 620 kako bi Vam poslali ovaj Obrazac. Nakon prijema Zahteva, Enel d.o.o. Valjevo, će potvrditi prijem reklamacije kupcu i saopštiti broj pod kojim je reklamacija zavedena. 

Enel d.o.o. Valjevo je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije. 

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada kupac primi odgovor prodavca iz prethodnog stava ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se kupac u navedenom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca za rešavanje reklamacije.

Ukoliko Enel d.o.o. Valjevo, iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji podnetom zahtevu, u propisanom roku, bićete obavešteni bez odlaganja o predlogu za produžavanje roka za rešavanje reklamacije i novom roku u kome će reklamacija biti rešena uz prethodnu Vašu saglasnost. 

Produženje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. 

Ukoliko Enel d.o.o. Valjevo odbije reklamaciju, ovim putem Vas obaveštavamo da imate mogućnost rešavanja spora vansudskim putem pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. 

Preduzeće Enel d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na postupke korisnika prilikom kupovine na našem sajtu. Ukoliko uočite nepravilnosti u radu Enel internet prodavnice ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (014 293 620) i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.


Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca (Za fizička lica)

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.


Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca (Za pravna lica)

Odustajanje od naručene opreme je moguće samo u slučaju ukoliko je roba sa lagera Enela.

U ostalim slučajevima možete kontaktirati službu prodaje na mail: prodaja@enelva.rs radi dogovora.Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Vansudsko rešavanje sporova

Privredno društvo Enel d.o.o. Valjevo, obaveštava potrošače da je kao prodavac prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) obavezan da učestvuje u postupcima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko potrošač podnese predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora neposredno, putem pošte ili elektronskim putem ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača – Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. 

Preduslov za podnošenje zahteva za rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem je da ste se prethodno obratili prodavcu, odnosno uložili reklamaciju. Ukoliko smatrate da je Enel d.o.o. Valjevo neosnovano i suprotno zakonu odbio vašu reklamaciju, možete pokrenuti postupak vansudskog rešavanja spora popunjavanjem zahteva za vansudsko rešavanje spora.

Nakon prijema Predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, Ministarstvo ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača. 


https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies      

https://vansudsko.mtt.gov.rs/


Opšti uslovi

Opšti uslovi i pravila kupovine
na našem sajtu


Način plaćanja

Pouzećem ili unapred
saznajte više


Kako kupovati

Saznajte sve o načinu kupovine
u našoj online prodavnici© 2024 Enel.